KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.12.2022


1. YLEISTÄ


Kiinteistöliitto Satakunta on pitkän linjan Porin seudulla ja Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnassa
toimiva asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistys tunnetaan luotettavana
paikallisena asiantuntijana ja vaikuttajana. Yhdistyksen tärkeimmät toiminnot ovat jäsenille
annettava neuvonta, koulutustapahtumat, viestintäpalvelut ja jäsentensä yhteisten etujen
valvominen. Kiinteistöliiton strategian mukaisesti palvelu on vaikuttamista. Yhdistyksen toimintaa
ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittaessa tarvittavia toimikuntia tai työryhmiä toiminnan
tueksi.
Kiinteistöliitto Satakunta tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja
kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat tutkittua tietoa ja osaamista yhtiöiden
hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille.
Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan
jäsentyytyväisyyskyselyllä, jonka Kiinteistöliitto toteuttaa kolmen vuoden välein.
Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten
toimintaedellytysten kehittymistä toimialueellaan. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se
tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan
yritysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu
pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen.
Jäsenmaksuilla katetaan suurin osa yhdistyksen juoksevan toiminnan kuluista. Kasvavalla
jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla rahoitetaan jäsenpalveluiden kasvua. Yhdistyksen
sijoitustoimintaa varten hallitus on vahvistanut sijoitusstrategian, jota päivitetään tarvittaessa.
Yhdistyksen jäsenistölleen järjestämän koulutustoiminnan tavoitteena on hallitusten työskentelyn
kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Vahvistetaan Kiinteistöliiton koulutustoiminnan
brändiä käyttämällä koulutuskutsuissa ja –materiaaleissa ”Kiinteistöliitto kouluttaa” -tunnusta.
Kouluttajina toimivat pääasiassa Kiinteistöliiton asiantuntijat.
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Linnakorttelissa, Antinkatu 2, Porin keskustassa. Toimistolla
työskentelee toiminnanjohtaja, joka toimii myös Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtajana
2018 solmitun ja 2021 päivitetyn alueyhteistyösopimuksen mukaisesti työpanoksella: Satakunta 3/5
ja Rauma 2/5, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toimiessa työnantajan roolissa ja tarjoten
työyhteisön toiminnanjohtajalle sekä henkilökuntansa osaamisen toiminnanjohtajan työn tueksi.
Vastaava jako toimii myös toiminnanjohtajan yhteisten kustannusten jakosuhteena. Kiinteistöliitto
Satakunnan toiminnanjohtaja vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman
mukaisten asioiden täytäntöönpanosta.
Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on jäsenmäärän kasvu tasaisesti
yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden,
palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä
kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti. Jäsenhankinnan ja tunnettuuden lisäämiseksi
järjestetään avoimia tilaisuuksia, joista päätetään tarkemmin hallituksen kokouksissa.
Koronaviruspandemia ja epävarma maailmantilanne voi edelleen aiheuttaa epävarmuutta myös
yhdistyksen toiminnassa. Epävarmuus liittyy erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Erilaiset tilaisuudet (koulutukset, kokoukset, verkostoitumistapahtumat jne.) järjestetään kullakin
hetkellä voimassa olevien viranomaissuositusten mukaisesti. Mahdollisia toteutustapoja ovat
perinteinen fyysinen tilaisuus, hybriditilaisuus tai verkkotilaisuus. Yhdistyksen toimiston
työskentelyssä noudatetaan samaan tapaan viranomaisten ohjeita mahdollisen etätyöskentelyn
osalta. Kaikki jäsenpalvelut pystytään tuottamaan tarvittaessa erilaisin etäyhteyksin.


2. VAIKUTTAMINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

Kiinteistöliitto Satakunta on kiinteistönomistajien alueellinen etujen valvoja. Valvomme
ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Vaikuttamisen pääpainoja ovat kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien velvoitteiden ja
maksurasitteiden kasvun taittaminen, esteettömyyden edistäminen, järkevän kiertotalouden
edistäminen, energiaviisauden lisääminen kunnissa ja jäsenkentässä, edistää lisä- ja
täydennysrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Jäsenten edunvalvonnallisiin
tavoitteisiin reagoidaan ja tarpeen mukaan viestitään asioita alueelta eteenpäin valtakunnallisiin
foorumeihin.
Asumisen ja kiinteistönpidon edellä esitettyjä haasteita tuodaan päättäjien ja sidosryhmien tietoon.
Edunvalvonnan onnistumisessa on tärkeää, että toimijamme tunnetaan. Päättäjien ja sidosryhmien
tapaamisia toteutetaan aktiivisesti toimialueella. Alueen kuntapäättäjille ja sidosryhmille
järjestetään tarpeen mukaan kohdennettuja seminaari- tai verkottumistilaisuuksia vuoden aikana.
Tilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä alan toimijoiden kanssa. Yhdistys osallistuu kesäkuussa
Suomi Areena tapahtumaan yhdessä muiden liittoyhteisön yhdistysten ja Kiinteistöliiton kanssa.
Lehdistölle lähetetään paikallisia lehdistötiedotteita liiton mediatiedotteiden tukena. Omat
tiedotteet rakennetaan liiton yleistiedotteiden pohjalta syventämällä oman alueen näkökulmia.
Paikalliselle lehdistölle voidaan järjestää tarvittaessa vuoden aikana 1-2 lehdistötilaisuutta
ajankohtaisen teeman ympärille. Toinen tilaisuuksista voi olla Indeksitalo tutkimuksen yhteydessä,
jossa hyödynnetään liiton tutkimusaineiston lisäksi alueellisia kustannustietoja. Lehdistötiedotteet
ja tapahtumat suunnitellaan Suomen Kiinteistöliiton viestinnän vuosikelloa hyödyntäen.
Ulkoisen tiedotustoiminnan tavoitteena on yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen toimintaalueella, sekä esille tuomien asioiden näkyminen alueen medioissa mahdollisuuksien mukaan.
Jatketaan sidosryhmätiedotteen lähettämistä alueen kuntapäättäjille, virkamiehille ja muille
sidosryhmille liiton vastaavan viestin ajankohtaa mukaillen muutamia kertoja vuodessa. Yhdistys
vaikuttaa sosiaalisessa mediassa Facebook-tilin kautta, jossa nostetaan erityisesti uutisvirtaan
liittyviä asioita tai kannanottoja. Facebookissa voidaan myös toimintavuoden aikana toteuttaa
erilaisia kampanjoita markkinointimielessä.


3. JÄSENPALVELUT

Vuonna 2023 toteutetaan seuraavat jäsenpalvelut:
❖ Jäsentiedote postitse 1-3 kertaa vuodessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Rauman yhdistysten
kanssa. Jäsentiedote on saatavilla myös sähköisessä muodossa jäsensivuilla.
❖ Jäsenten uutiskirje sähköpostilla noin kerran kuukaudessa, jossa tiedotetaan lyhyillä nostoilla
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutiskirje laaditaan Kiinteistöliiton tarjoamalla Emailerityökalulla.
❖ Yhdistyksen tarjoama jäsenmaksuun sisältyvä neuvontapalvelu kattaa yleistä neuvontaa
jäsenillemme. Jäseniemme käytössä ovat maksutta myös Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoiden
neuvontapalvelut: juridiikka, energianeuvonta, korjausrakentamisen ja talousasioiden neuvonta.
❖ Koulutustilaisuudet, sekä toimistolla- ja puhelimitse tapahtuva jäsenneuvonta ovat jäsenille
maksuttomia. Voidaan järjestää yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia mm. Kiinteistöliitto VarsinaisSuomen kanssa.
❖ Työantajina toimivilla jäsenyhdistyksien jäsenillä on mahdollisuus saada
työmarkkinalainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvää neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:ltä.
❖ Yhdistyksen omat www-sivut sekä Kiinteistöliiton yhteiset jäsensivut tarjoavat ajantasaista tietoa
alan uudistuksista ja asioista.
❖ Suomen Kiinteistölehden 10 kertaa vuodessa ilmestyvä vuosikerta kuuluu jäsenetuihin.
Kiinteistölehti Lounais-Suomi ilmestyy 4 kertaa Suomen Kiinteistölehden yhteydessä ja laaditaan
yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Rauman yhdistysten kanssa
❖ Jäsenet voivat tilata juridisia lausuntoja ja yhtiöjärjestysmuutoksia Suomen Kiinteistöliiton kautta
(maksullinen jäsenpalvelu).
❖ Kiinteistöiltoja ja jäsentilaisuuksia järjestetään jäsenille neljästä kuuteen kertaa vuodessa.
Paikallistilaisuudet järjestetään Porissa. Joitakin tilaisuuksia voimme mahdollistaa myös ei jäsenille
jäsenhankintamielessä.
❖ Ammatti-isännöitsijöille järjestetään päiväkoulutuksia jäsentilaisuuksien yhteydessä.
❖ Kiinteistöliiton tarjoamat verkkokurssit ovat maksutta jäsenkiinteistöjen edustajien käytössä.

4. JÄRJESTÖTOIMINTA


Yhdistyksen ehdokkaita esitetään alan valtakunnallisiin toimielimiin sekä Suomen Kiinteistöliiton
hallintoelimiin että paikallisiin työryhmiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Suomen
Kiinteistöliiton liittokokoukseen Jyväskylässä 2023. Hallituksen jäsenet voivat osallistua Suomen
Kiinteistöliiton hallituspäiville. Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen asioista vahvistetun
toimintasuunnitelman mukaisesti ja yhdistyksen sääntöjen puitteissa.


5. TALOUS JA RESURSSIT

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:
❖ Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.
❖ Yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät lähes vuoden 2022 tasolla aikaisemman vuosikokouksen
päätöksen mukaisesti. Suomen Kiinteistöliiton jäsenmaksuun ei tule merkittäviä muutoksia
vuodelle 2023.
❖ Yhdistyksen palveluksessa toimii vakituisesti toiminnanjohtaja Lounais-Suomen yhdistysten
yhteisenä työntekijänä, jonka palkkauksen kulut jaetaan Rauman yhdistysten kanssa, joista
Satakunnan osuus on 3/5.
❖ Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistuu Kiinteistöliiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin,
sekä muihin ajankohtaiskoulutuksiin tarpeen mukaan.
❖ Toiminnanjohtaja osallistuu Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan työskentelyyn.
❖ Yhdistys tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Suomen Kiinteistöliiton kanssa tarvittaessa.
❖ Suurin osa juoksevan toiminnan ja jäsenpalveluiden kuluista katetaan jäsenmaksuilla. Kasvava
jäsenmäärä ja sijoitetun pääoman tuotot kattavat kasvavien jäsenpalveluiden kulut.
❖ Yhdistys on vuokralaisena toimistohuoneessaan Linnakorttelissa ja kulut jaetaan LounaisSuomen aluesopimuksen mukaisesti.


VUOSIKELLO


Tammikuu
❖ Koulutus isännöitsijöille jätelain tuomista uudistuksista 11.1.
❖ Koulutuksia on tarjolla webinaarimuodossa


Helmikuu
❖ Porissa 7.2. koulutuspäivä aurinkosähköstä
❖ Webinaarikoulutuksia on tarjolla useita
❖ Suomen Kiinteistöliiton vuosipäivä Helsingissä 9.2.
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 1/2023
❖ Hallituksen kokous 1/2023


Maaliskuu
❖ Vaalipaneelikeskustelutilaisuus eduskuntavaaliehdokkaille Porissa
❖ Porissa koulutuspäivä 21.3. ja Webinaarimuotoisia koulutuksia tarjolla
❖ Hallituksen kokous 2/2023 – tilinpäätös ja Kiinteistöliiton vuosikokousasiat
❖ Vuosikokouskutsu
❖ Jäsentiedote 1/2023


Huhtikuu
❖ Kiinteistöliiton Liittokokous 1.4. Jyväskylä
❖ Yhdistyksen vuosikokous
❖ Hallituksen järjestäytymiskokous 3/2023


Toukokuu
❖ Hallituksen kokous 4/2023
❖ Taloyhtiöiden hallitusten laivaseminaari 6.5. (alueyhteistyön kautta mahdollinen)
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 2/2023


Kesäkuu
❖ Suomi-Areenaan osallistuminen Kiinteistöliittoyhteisön kanssa 27.-30.6.2023 Porissa


Heinäkuu
❖ Yhdistyksen toimisto suljettu toiminnanjohtajan kesäloman ajan
❖ Suomen Kiinteistöliiton toimisto on suljettu 17.7.-30.7.


Elokuu
❖ Asumismenot tutkimuksen julkistus
❖ Kiinteistöliiton Hallituksien neuvottelupäivät luottamushenkilöille 24.–25.8.


Syyskuu
❖ Kiinteistöliiton Palveleva vaikuttaja koulutuspäivät toiminnanjohtajalle 1.-2.9.
❖ Indeksitalo tutkimus
❖ Hallituksen kokous jäsenasiat ja toimintasuunnitelman seuranta 5/2023
❖ Alueen Kiinteistöyhdistyksien hallituksien yhteinen kokous Porissa


Lokakuu
❖ Talousarvio-ohje 2023
❖ Mahdollisesti koulutusta jäsenille
❖ Lounais-Suomen alueen yhteinen laivaseminaari ammatti-isännöitsijöille
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 3/2023


Marraskuu
❖ Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä 1.11, Turku
❖ Koulutusta jäsenille


Joulukuu
❖ Hallituksen kokous 6/2023 – toimintasuunnitelma 2024 ja talousarvio 2024
❖ Koulutusta mahdollisesti jäsenistölle
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 4/2023


Porissa 16. päivänä joulukuuta 2022


KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY
Hallitus

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.